Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Žáci ŠD se řídí pokyny vychovatelky, vnitřním řádem školní družiny,
   dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak,  
   aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků. Na rizika jsou průběžně
   upozorňováni vychovatelkou.
Žáci se chovají ohleduplně, přátelsky, vzájemně si pomáhají.
Pokud žák narušuje soustavně činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele
  školy z družiny vyloučen.
Každé zranění, či úraz, k němuž dojde ve třídě, na hřišti nebo na vycházce
   hlásí ihned paní vychovatelce.
Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči.
Během pobytu venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny
   ve třídě ŠD.
Každý žák opatruje majetek školy. Váží si věcí, které patří jemu nebo
   spolužákům.
Do ŠD není dovoleno žákům nosit cenné věci ani větší obnosy peněz.
   Dojde-li k poškození majetku, oznámí tuto skutečnost vychovatelce.
Pokud se stane, že ve třídě je více než 25 dětí, nahlásí vychovatelka tento stav
   ihned ředitelce školy, která pověří osobu na vykonávání dozoru.
Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. O přestávkách
   neopouští budovu školy a při pobytu venku se samovolně nevzdalují.
   Doba pobytu ve ŠD se řídí údaji na přihlášce do ŠD.
 
Vychovatelka je pravidelně proškolována v oblasti BOZP a PO. Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni se všeobecnými podmínkami dodržování školního řádu a bezpečnosti při pobytu ve ŠD. Na rizika budou průběžně před jednotlivými činnostmi upozorňováni.
 
Pitný režim:
  • Od svačiny mají žáci zajištěné neomezené množství tekutin a to formou čajů a ovocných šťáv, které zajišťuje vedoucí školní jídelny
  •  Žáci k nim mají přístup podle své potřeby
 
Hlavní cílové úkoly výchovně vzdělávací práce ve školní družině:
 
Vytvářet dětem prostředí, v němž mohou s pocitem bezpečí zkoumat
   okolní svět, objevovat taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských
   vztahů.
 
Posilovat sociální dovednosti a postoje dětí. Pracovat se vzájemnými
   vztahy mezi sebou-prezentovat své vlastní názory a snažit se chápat
   názory ostatních.
 
Umožnit žákům odpočinek a rekreaci.
 
Vytvářet prostředí umožňující dětem posilovat jejich zájmy především
   v oblasti estetické
                   pracovní
                   přírodovědné
                   sportovní
                   společensko vědní
 
Dát žákům příležitost upevňovat a rozšiřovat poznatky a vědomosti
   získané ve vyučovacím procesu
 
Dávat žákům dostatek informací a vytvářet takové prostředí, které vede
   k prevenci, případně odstraňování sociálně patologických jevů
 

zpět