Jdi na obsah Jdi na menu
 


Název CHCEME ŽÍT ZDRAVĚ A VE ZDRAVÉM PROSTŘEDÍ není nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu, který klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince.
 
Učit se být sám sebou
-          respektování žáka jako osobnosti
-          schopnost svobodné a tvůrčí práce
-          samostatného myšlení a odpovědného rozhodování
-          najít cestu ke zdravému životnímu stylu
-          vést ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, či vlastní tvořivosti
-          rozvíjet a podporovat u dětí jakékoli nadání – intelektuální, pohybové, hudební, manuální, estetické – dát dětem co nejširší základ, na kterém mohou dál stavět 
 
Učit se žít s ostatními
-          vztahy ve škole
-          naplňováním nejzákladnějších potřeb
-          společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků, zapojení školy do veřejného života
-          spřízněnost s přírodou a jejími zákony
-          soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami
-          zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
-          vést děti k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. Naučit žáky, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala
 
Učit se komunikovat
-          prohloubení jazykových dovedností
-          klást důraz na informační a komunikační technologie, zavádět ji do všech předmětů
  
Učit se , jak se učit
-          učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. Méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení, se zaměřením na praxi
-          věnovat stejnou pozornost všem žákům – s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi
 
Důležitou úlohu zde hraje i činnost školní družiny s e zájmovými útvary a organizováním jednotlivých akcí pro rodiče a děti.
 
Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce
     Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů v rámci klubu ekologické výchovy „Teraza“, dále je zapojena do celonárodní sítě Škol podporujících zdraví a všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy.
     Každý rok organizujeme několik projektů, které upevňují tradice obce, napomáhají zkvalitnění života obce a nebo jsou zaměřeny na ochranu zdraví a přírody.
Jsme zapojeni do mezinárodní spolupráce škol e-Twinning. Pro začátek spolupracujeme na společném projektu se slovenskou školou z Košece.
 
zpět