Jdi na obsah Jdi na menu
 


obrazek-03.jpg

 

Zima u Kváků

 

Tématický blok       „Nemocný Kvák“

Charakteristika – vysvětlování významu zdravé stravy a otužování, rozlišování a pojmenování částí lidského těla, rozvoj povědomí o způsobech ochrany zdraví.

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - pojmenovat části těla a některé orgány a znát jejich funkce

Dítě a psychika – poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

Dítě a ten druhý – vnímat, co si druhý přeje nebo co potřebuje a vycházet mu vstříc

Dítě a společnost – rozvoj schopností žít ve společnosti druhých lidí

Dítě a svět – vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

 

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Jak se  oblékáme – rozhovory o tom, jak se oblékáme v průběhu dne

( seznámení s časovými pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne a večer),co děláme pro zdraví v naší MŠ, co doma, vést děti k pochopení, že zdraví není samozřejmostí, ale je třeba o tělo pečovat( otužování, prevence),

Ruce, nohy, tělo mám, copak já s ním udělám? – uvědomění si vlastního těla, pojmenování jeho částí a některých orgánů, vedení dětí k uvědomění, že pohyb a sport jsou důležitou součástí našeho života a udržují naše tělo zdravé

Co dám tělu k obědu ? – zdravá strava jako základ zdravého životního stylu, ochutnávky ovoce a zeleniny, spolupráce se školní kuchyní ( pomoc při přípravě „hostiny“..), výtvarné zpracování tématu

 

tématický blok              „Na co se Kvák nejvíc těší“

Charakteristika – seznamování dětí se zvyky a tradicemi, prohlubování citů a pocitů, posilování vzájemných vazeb mezi dětmi, zaměstnanci školy a rodiči, společné vytváření příjemné atmosféry před i v průběhu svátečních dnů.

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a psychika – rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících získané dojmy, pocity a prožitky vyjádřit

Dítě a ten druhý – uplatňovat své individuální potřeby a přání s ohledem na druhého

Dítě a společnost – vytvoření základů aktivních postojů ke světu, ke kultuře a umění

Dítě a svět – rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Mikuláš ztratil plášť… – seznamování dětí se světem lidových tradic, radostné očekávání, vesení dětí k radostnému prožívání beze strachu a obav, nácvik básní a písní pro Mikuláše, výtvarná zpracování tématu, mikulášská nadílka ve škole

Těšíme se na vánoce – aktivní spoluúčast při vytváření příjemné atmosféry nadcházejících svátků (výzdoba třídy a školy, tvorba dárků a přáníček, zdobení stromečku), nácviky kulturních vystoupení na rozsvěcení stromku na návsi a na vánoční besídku školy, vánoční nadílka ve škole, spolupráce dětí, zaměstnanců školy a rodičů při přípravě vánočního jarmarku

Masopust, maškarní bál, Tříkrálové hodování – seznamování s tradicemi, rozvoj dětské fantazie za pomoci různých činností, výroba masek, společná příprava bálu, spolupráce se ZŠ, spolupráce s rodiči na přípravě masek

 

 tématický blok                „Kvák na lyžích“

Charakteristika – rozvoj znalostí o sněhu a ledu, rozvoj fyzické zdatnosti, seznámení s životem lesních zvířat v zimě, zdokonalování poznatků a dovedností předcházejících čtení, psaní, počítání.

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Dítě a psychika – rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, mluvní projev, vyjadřování)

Dítě a ten druhý – dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla

Dítě a společnost – rozvoj dovedností vyjadřovat aktivně postoj ke světu a k životu

Dítě a svět – vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se živou i neživou přírodou

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Zimní sportování – sáňkování, bobování a klouzání všeho druhu na školní zahradě nebo v přírodě kolem Nečtin, otužování (každodenní pobyt venku), výtvarné vyjádření prožitků

Krmení lesních zvířátek – určování názvů lesních zvířat a poznávání jejich stop, krmení, vytváření vazeb dětí k životnímu prostředí kolem sebe, dramatizace pohádky  s danou tématikou ( např. Kvák a zajíc v zimě..)

Hrajeme si se sněhem – hry a stavění ze sněhu, pokusy se sněhem a ledem (zapouštění barev, tání, zmrznutí vody), pochopení některých přírodních zákonitostí

 

Kvák na jaře

 

tématický blok                „Kvák volá sluníčko“

Charakteristika – topení Moreny, seznamování se světem pranostik,poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, pozorování změn v přírodě v souvislosti se změnami počasí , poznávání a pojmenování jarních květin a rostlin, tématické vycházky do přírody  propojení poznatků se světem knihy.

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Dítě a psychika – vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si

Dítě a ten druhý – osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte druhým lidem

Dítě a společnost – vytvoření povědomí o mezilidských hodnotách

Dítě a svět – vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se živou i neživou přírodou

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Zaženeme zimu – symbolické topení Moreny, výroba obrázků a předmětů na „přivolání“ jara, společné tvoření jarní koláže, vycházky do přírody, pozorování změn na polích, loukách, v lese

Mláďata – pojmenování nejen domácích zvířat a jejich mláďat, modelování zvířecích postav, pozorování zvířátek ve vsi, rozvoj pozitivních citů ve vztahu ke všemu živému

Naše zahrádka – poznávání jarních květin a rostlin a využití této tématiky v přímé výtvarné činnosti, práce na školní zahradě (sázení, hrabání),nácvik písniček s jarní tématikou,hledání v dětských encyklopediích

 

 

tématický blok           Jarní svátky u Kváků“

Charakteristika – Společná příprava svátků jara, zdobení kraslic a výroba velikonočního zboží na tradiční jarmark, společné říkání koled a básní, nácvik nových písniček, rytmizace, oslava Dne Země kresbou na chodník, nácvik besídky pro maminky, výroba dárků

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Dítě a psychika – vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si

Dítě a ten druhý – osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte druhým lidem

Dítě a společnost – vytvoření povědomí o mezilidských hodnotách

Dítě a svět – vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se živou i neživou přírodou

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Veselé velikonoce – oslavy svátků jara, vedení dětí k vnímání pravé podstaty svátků prostřednictvím praktických činností

Den Země a měsíc knihy – společná oslava Dne Země kresbou na chodník a vyzdobením hradby dětskými pracemi, rozhovory o naší planetě jako součásti vesmíru,seznámení se světem knih, návštěva obecní knihovny, výroba vlastní knihy, pochopení významu knih jako prostředku ke vzdělání i odpočinku

Popřejeme maminkám – nácvik společného vystoupení na zahradní besídku (básně, písně, dramatizace pohádek, tanečky, cvičení apod.), výroba dárků, posilování vzájemných vztahů mezi školou, dětmi a rodiči

 

tématický blok                 „Kvák na kole“

Charakteristika – seznámení se základy bezpečnosti na silnici,určování dopravních prostředků, kolektivní hry na daná témata, pojmenování některých dopravních značek, beseda s policií ČR, vycházky do vsi spojené s dopravní výchovou, jízda na kole,koloběžce a tříkolce, seznámení s různými druhy zaměstnání

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo -- osvojení si věku přiměřených dovedností

Dítě a psychika – komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

Dítě a ten druhý – posilování prosociálního chování ve vztahu ostatním lidem

 (v dětské herní skupině apod.)

Dítě a společnost – porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

Dítě a svět – osvojení si poznatků potřebných k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Dopravní školička – poznávání dopravních prostředků a některých dopravních značek, základy vědomostí o bezpečnosti provozu na silnici(chodci, kola, auta), jízda na kole, koloběžce, tříkolce a odrážedle, hry s dopravní tématikou, výtvarné zpracování tématu

Auto, vlk a letadlo, copak tě to napadlo! – rozlišování dopravních prostředků a toho kde se pohybují, hry s žabákem Kvákem – třídění, přiřazování, hádanky, hledání v knihách, vystřihování z časopisů

Naši policisté – seznámení s prací policie, beseda s příslušníky policie ČR, společné hledání smyslu správného chování k lidem a na vozovce a vyvozování následků nesprávného chování, seznámení s dalšími druhy zaměstnání ( čím je můj táta, máma, děda…)

 

Co dělá Kvák v létě

 

tématický blok                  Kvák a kamarádi“

Charakteristika – oslavy Dne dětí ve škole (soutěže, odměny, dárky), při společných rozhovorech posilovat vědomí dětí o existenci jiných kultur a jiného způsobu života, vést děti k uvědomění si, že součástí našeho životního prostředí jsou i zvířata, která jsou v různých zemích různá

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - vytváření zdravých životních návyků

Dítě a psychika – rozvoj schopnosti sebeovládání

Dítě a ten druhý – chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný

Dítě a společnost – vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Dítě a svět – rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Děti mají svátek – společné oslavy dětského dne se ZŠ, hry, soutěže, výroba dárků, uvědomění si kam patřím, kdo patří ke mně, sounáležitost s rodinou a  jak si pomáháme

I když stejně vypadáme , jinou barvu kůže máme – prohlížení knih s obrázky z jiných kultur, pochopení rozdílů mezi různými národy a životním prostředím, vedení dětí k pocitu sounáležitosti se světem, výtvarné vyjádření tématu

Zvířátka ze ZOO – návštěva ZOO Plzeň, modelování zvířátek, společná koláž, vystřihování z časopisů, pohybové hry se zvířecí tématikou, dramatizace pohádky, hry – poznávání podle barvy kůže, stínu, tvaru těla…

 

tématický blok                    „Kvák na výletě“

Charakteristika – radostné prožívání společně strávených chvil, upevňování vztahů mezi dětmi, společné sportování a soutěžení , pohybové hry, hry a pokusy s vodou

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - vytváření zdravých životních návyků

Dítě a psychika – rozvoj komunikativních dovedností

Dítě a ten druhý – vytváření prosociálních postojů(rozvoj tolerance, respektu a citlivosti)

Dítě a společnost – vytvoření základů aktivních postojů ke světu

Dítě a svět – rozvoj schopnosti přizpůsobovat se vnějším podmínkám

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Školní výlet – návštěva a poznávání nových míst, vedení dětí k vzájemné toleranci a schopnosti odloučit se na delší dobu od známého prostředí

Olympiáda – vedení dětí  k radostnému prožívání sportu v různých podobách  a k uvědomění si, že pohyb je součástí zdravého životního stylu

Vodní hrátky se zvířátky – různé pokusy s vodou, koupání v nafukovacím bazénku, seznamování s vodními živočichy

 

tématický blok         „Loučíme se se školním rokem“

Charakteristika – Procvičování získaných dovedností, volná volba témat dětmi, opakování básniček, písniček a her, spaní ve škole

dílčí vzdělávací cíle :

Dítě a jeho tělo  - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Dítě a psychika – poznat některá písmena, číslice, své jméno, značku,sluchově rozlišovat hlásky na začátku a na konci slova..

Dítě a ten druhý – rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

Dítě a společnost – schopnost spolupracovat a podílet se

Podtémata( projekty) – stručná charakteristika:

Zpíváme a hrajeme si – opakování básní, písní a pohybových činností, které se děti během školního roku naučily 

Spaní ve škole – soutěže a hry na školní zahradě spojené s táborákem, opékáním buřtů a spaním ve škole

Opakování – děti si samy mohou  zvolit téma, kterému se budeme věnovat

 

zpět